Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vzdělanost nášho ľudu tak nějak roste, buducnosť je zářivá

10. 06. 2017 11:41:25
Súdruzi a súdružky! Na našom výročnom zjazdě ku priležitosti oslav víťazstva demokracie, nyni zhodnotim vyhlidky našej spoločnosti pre nadchádzajúce roky.

Škarohlídi šířící negativnú šeptandu o tom, že žijeme z toho čo urobili technicky vzdělaný ľudé za předchozí, nedemokratické republiky, že nemáme odborníky keří budu schopni zajistit našu průmysľovú základnu do budúcna, by si maľi prečitať následujucí.

Počty našich vysokoškoláků potěšitelně rastů. Jejich počtom sa smelo môžme srovnávať s nejvyspelejšími krajinami rozvinutého sveta. A že jde o skutečné odborníky na slovo vzaté, môžtě viděť už len z použitého vedeckého jazyka absolventů nášho prestižního VUMLa. Posuďťe sami:

-----------------------

Student Bc. Jan Dužda.

Název absolventské práce:

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině.

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a naráží také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění. Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek Škola : Univerzita Karlova — Filozofická fakulta, obor studia: Romistika (ROM). Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.

------------------------

Student: Jiří Bartoš

Název diplomové práce:

Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie.

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru. Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva) Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií, obor studia: Genderová studia (GS). Autor za tento počin získal akademický titul Mgr.

------------------------

Student: Barbora Lagová

Název diplomové práce:

Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu.

Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let. Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor studia: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Státní zkouška proběhla 10.6.2015. Autorka obdržela titul Mgr.

------------------------

Student: Václav Pecl (organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů)

Název diplomové práce:

Duhová rodina živoucího světla a lásky.

Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light. V práci používám metodu zúčastněného pozorování; a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím. Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie. Za práci obdržel titul Mgr.

------------------------

Student: Sabina Netíková

Název diplomové práce:

Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy.

Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické; části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvkyzážitkové pedagogiky. Škola: Masarykova univerzita — Pedagogická fakulta, obor studia: Učitelství pro základní školy.

------------------------

Student: Lucie Sigmundová.

Název diplomové práce:

Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů.

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu — transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu. Druhou částí její práce byl opět praktický „vědecký“ výzkum. Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd. Škola: Masarykova univerzita — Fakulta sociálních studií, obor studia: Psychologie — magisterský. Zkouška proběhla 10.6.2013, autorka získala titul Mgr.

------------------------

Student: Adéla Lábusová

Název diplomové práce:

Romský revenant — mulo jako dogma

Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly — romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. Oponentura: Yasar Abu Ghosh Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF), obor studia: Etnologie — Romistika (ETN ROM). Autorka získala titul Mgr. Autorka je aktivistka v organizaci Člověk v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.

------------------------

Student: David Tišer.

Název diplomové práce:

Homosexualita u Romů

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině. Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) Obor studia: Romistika (ROM). David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády u lidskoprávního koryta.

------------------------

Student Jan Kratochvíl

Název diplomové práce:

Marxismus, neomarxismus — přístupy ke vzdělání

Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorii dějin a odcizováním člověka v kapitalismu. Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF), obor studia: Pedagogika — Andragogika a personální řízení (ANPR).

------------------------

Student: Štěpán Mairovský

Název diplomové práce:

Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A. Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek. Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) — Ústav politologie. Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1.

------------------------

Student: Tereza Cachová

Název diplomové práce:

Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb "Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky" (Analýza postavení žen-antifašistek ve vybrané antifašistické organizaci)

Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií, obor studia: Genderová studia (GS). Autorka získala titul Mgr.

------------------------

Student: Eliška Vokounová

Název diplomové práce:

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení. Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií, obor studia: Genderova studia (GS). Autorka získala titul Mgr.

------------------------

Student: Ivo Jašek

Název diplomové práce:

Romský holocaust

Anotace: Diplomová práce „Romský holocaust“ se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít. Škola: Masarykova univerzita Brno — Pedagogická fakulta, obor studia: Učitelství pro základní školy.

------------------------

Student: Nela Armutidisová (odbornice a koordinátorka z Amnesty International).

Název diplomové práce:

Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu „přirozenosti“ těla a panenství. Škola: Masarykova univerzita Brno — Fakulta sociálních studií, obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie.

------------------------

Student: Jitka Pecharová

Název diplomové práce:

Menstruace tajná a tajená

Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci. Škola: Masarykova univerzita Brno — Fakulta sociálních studií, obor studia: Sociální politika a sociální práce / Sociální antropologie.

------------------------

Tak vidíte súdružky a súdruhovia. Škarohlídi si na nás, svým negativistickým podkopavánim dôvery v nastúpenú cestu, něprijdů. S takou intelektuálnou základňou nášho ľudu, sa nemame čoho bať!

------------------------

article_photo

Autor: Oto Jurnečka | sobota 10.6.2017 11:41 | karma článku: 24.12 | přečteno: 1101x

Další články blogera

Oto Jurnečka

Já jsem větší demokrat než vy, pane, aneb už se perou

Po volbách se jedna část politické scény prohlásila jedinou demokratickou silou. V dojemném souladu s médii rozjeli příběh, kterak strany se kterými nekamarádí, nejsou demokratické.

18.11.2017 v 18:29 | Karma článku: 45.21 | Přečteno: 4312 | Diskuse

Oto Jurnečka

Těžké hledání antiimigračního prezidentského kandidáta

Koho mohou volit a jaké mají možnosti lidé, pro které je rozhodujícím kriteriem odpor k imigraci? Do nedávna to bylo jasné. Nyní, zdá se, téměř beznadějné.

3.11.2017 v 14:17 | Karma článku: 37.84 | Přečteno: 1474 | Diskuse

Oto Jurnečka

Nějak bylo, nějak bude a já myslím že takhle:

Zkusím trochu předcházet událostem a zaprognostikovat si jak dopadne povolební vyjednávání. Jsem přesvědčen, že řešení je blíž, než bychom z výroků zúčastněných hádali.

21.10.2017 v 21:06 | Karma článku: 23.21 | Přečteno: 1449 | Diskuse

Oto Jurnečka

Kam poplujeme pod pirátskou vlajkou?

Střetl jsem se zajímavým fenoménem. Lidé, kritičtí k systému, lidé, které znám a vím, jaké mají názory, se chystají volit Piráty. Na tom by nebylo nic špatného ani divného.

8.10.2017 v 15:50 | Karma článku: 40.42 | Přečteno: 2638 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimír Havránek

Zpověď až na samotnou dřeň.

Vrcholový fotbal je dnes, pokud se týmu daří i v Evropských pohárech, zlaté prasátko. Tomu odpovídají i milionové odměny za účast v pohárech. Hráči na to v mnoha případech nejsou připraveni a je snadné překročit hranici.

24.11.2017 v 19:14 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 292 | Diskuse

Jaroslava Indrová

Pro koho jsou víceletá gymnázia?

Příslušné instituce se stále častěji zamýšlejí nad samou podstatou víceletých gymnázií. Masivní odchod chytrých dětí ze základních škol, „kastování“ dětí, zhoršující se výsledky – to vše vyvolává diskuse.

24.11.2017 v 19:11 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 628 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Nahustit pneumatiky v Ústí nad Labem? Úkol téměř nadlidský!

Možná to znáte sami. Máte malý problém a myslíte si, že to rychle vyřešíte. Ale ono se to prostě nějak zadrhne, nebo co. A jak z toho pak ven?! Tak tohle potkalo mého přítele s kompresorem v Ústí nad Labem...

24.11.2017 v 19:02 | Karma článku: 13.75 | Přečteno: 369 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K masakru na Sinaji

O hrůzostrašném teroristickém útoku v sinajském městě Bir Al Abd jsem se dozvěděl za zvláštních okolností. Přišel k nám po vyučování desetiletý vnuk Tom, s nímž už léta jezdíme do Egypta na dovolenou.

24.11.2017 v 18:23 | Karma článku: 19.75 | Přečteno: 514 | Diskuse

Alena Kulhavá

Co je úplným odevzdáním se smrti na konci života? Jaký vztah to má se smyslem lidské

existence? Jde to vůbec dohromady? Co můžeme vědět o tom, co je po smrti a co jsou jen různé koncepce? Jak se můžete dotknout vlastní připoutanosti a vztahu ke smrti? I nečekanost smrti podporuje dobrý život. Jak?

24.11.2017 v 17:55 | Karma článku: 10.76 | Přečteno: 224 |
Počet článků 86 Celková karma 36.67 Průměrná čtenost 2687

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.
 


Na facebooku:

Nevolime proimigracni politikyNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.